slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAVIGATION


News


Foundation


Dr. Katarzyna Cieślak


Founders


Statute


Foundation Council


Foundation Board


Competitions


Winners


Gedania Artistica


the history...


Past events


Contact


Gallery


Links


STATUTE OF THE DR. KATARZYNA CIEŚLAK FOUNDATION


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą „Fundacja imienia dr Katarzyny Cieślak” (zwana dalej „Fundacją”), ustanowiona przez Fundatorów Halinę i Edmunda małżonków Cieślak aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Janinę Tyszer, w jej Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 92/98 m. 16, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Teren działania, siedziba
1) Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 3. Czas trwania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4. Organ nadzorujący
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 5. Cel Fundacji
Celem Fundacji jest wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych w zakresie historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur. Cele Fundacji realizowane są przez:
1. nagradzanie prac z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur, doktorskich i magisterskich, wyróżniających się wysokimi walorami naukowymi,
2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji, oraz z osobami fizycznymi, które podejmują badania naukowe w zakresie nauk historii sztuki i kultury Pomorza, oraz Warmii i Mazur,
3. popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o kulturze Pomorza, Warmii i Mazur,
4. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku społecznego zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – PKD 9133Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.


Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 6. Fundusz Założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 7. Dochody Fundacji
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z :
1. darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów
2. dotacji lub subwencji
3. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
5. odpisów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Na potrzeby bieżącej działalności Fundacji prowadzone jest osobne konto w banku.
4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swym majątkiem zobowiązań Fundatorów, członków organów lub pracowników, a także jakichkolwiek innych osób fizycznych i prawnych. Nie może też przekazywać lub wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników na zasadach innych niż na rzecz osób trzecich, a szczególnie bezpłatnie i na warunkach preferencyjnych.
5. Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów, pracownicy i osoby im bliskie.

§ 9. Finanse Fundacji
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.


Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 10. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji zwana dalej „Radą”,
2) Zarząd.

§ 11. Zasady powoływania Rady Fundacji
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy w liczbie do 7 osób. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcję, lub w przypadku rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.

§ 12. Wygaśnięcie mandatu członków Rady Fundacji
Członkowstwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji. Ponadto członkowstwo w Radzie wygasa w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych. Członkowie Rady mogą też być odwołani z rocznym wypowiedzeniem większością 3/5 głosów ogółu członków Rady Fundacji.

§ 13. Kompetencje Rady Fundacji
Do zadań Rady należy:
1) uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu,
2) ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni,
3) ocena programu działania Zarządu Fundacji na rok przyszły.

§ 14. Zasady działania Rady Fundacji
1) Rada zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
2) Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.
3) Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
4) Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5) Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz decydowanie w sprawach osobowych.
6) Funkcje przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji w granicach budżetu.

§ 15. Organ Zarządzający Fundacji
1) Funkcje kierowniczo-zarządzające Fundacji pełni Zarząd.
2) Zarząd powoływany jest przez Fundatorów.
3) Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję,
lub w przypadku rozszerzenia składu Zarządu powołuje swą decyzją Zarząd bezwzględną większością głosów.
4) Członkowie Zarządu mogą być odwołani, z rocznym wypowiedzeniem, uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów.
5) Funkcje członków Zarządu są honorowe i bezpłatne. Przysługuje natomiast zwrot koniecznych wydatków w ramach budżetu.

§ 16. Skład Zarządu i jego kompetencje
1) Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej 3 członków.
2) Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3) Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa i ustanawia podział innych funkcji. Zmiany funkcji w Zarządzie uchwalane są zwykłą większością głosów.
4) Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu Prezesa i Skarbnika.
5) Członkostwo Zarządu wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu lub z rocznym wypowiedzeniem.


Rozdział V. Likwidacja Fundacji

§ 17. Likwidacja Fundacji
1) O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy lub za ich zgodą Rada Fundacji, w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
2) Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

§ 18. Sposób likwidacji Fundacji
1) Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
2) Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1. zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5. ściągniecie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych
po zaspokojeniu wierzycieli,
7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem
o wykreślenie Fundacji z rejestru,
8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 19. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji.
Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przeznaczony będzie na rzecz dzieci niedowidzących i niewidomych.

20. Zmiana statutu i zmiana celu fundacji
Zmiana statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana w drodze uchwały podjętej większością 2/3 członków Rady.


Gdańsk, 5 listopada 2010 r.